صفحه اصلی | نقشه سایت | تماس با ما | English امروز :
مقالات داخلی دکتر محمد جواد فاطمی شامل :
 • متاز تازكتومي كبد ، مجله نبض ، سال 1375 شماره 36
 • آلگوريتمی براي درمان اليگوري بعد از جراحي ، نشريه جراحي ايران سال 1377 شماره 5
 • كيست هيداتيد پانكراس ، طب جنوب ، سال 1378 شماره 2
 • زخمهاي با گلوله بالستيك ، مجله پزشكي قانوني ، سال 1378 شماره 3
 • ميكروارگانيزمهاي زخم سوختگي و آنتي بيوگرام در بخش سوختگي كرمان ، مجله نبض سال 1379
 • بازسازي ضايعات نسج نرم در اندام تحتاني ، مجله علمي و پژوهشي دانشگاه اصفهان سال 1383 شماره 8
 • بازسازي زخمهاي وسيع ناحيه پيرينه و آلت تناسلي با فلپ جزيره اي گراسيليس پزشكي كردستان ، سال مجله علمي دانشگاه علوم سال 1384 شماره 3
 • فلج ويروس عصب راديال ، مجله علمي جراحي استخوان و مفاصل ايران، سال 1384 شماره13
 • بي اختياري مدفوع ناشي از اسكار اطراف مقعد ، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان ، 1385 شماره 41
 • شيوع صدمه ناخن در بيماران با تروماي دست و دفورميتي ناشي از آن ، نشريه جراحي ايران ، سال 1385 شماره 10
 • بررسي حس فلپ ساعد قبل و بعد از انتقال براي بازسازي شست دست ، ژورنال جراحي پلاستيك و ترميمي زيبايي ، سال 1386 شماره 60
 • برسی اپیدمیولوژیک سوختگی اطفال در بیماران بستری در بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری در سال 1388(رقیه صمیمی، دکتر محمد جواد فاطمی، دکتر مجید سلطانی) نشریه جراحی ایران، دوره 19 ، شماره 1 سال 1390
 • بررسی اثر کلگزان، پلاویکس ترکیب آنها در بقاء فلپ پوستی راندوم در موش(دکتر محمد جواد فاطمی، دکتر سید ضیاء الدین سید جلالی، دکتر سید جابر موسوی) نشریه جراحی ایران، دوره 18، شماره 3، سال 1389
مقالات چاپ شده ژورنال های خارجی :
کتاب ها :
 • تازه های جراحی بینی (نویسندگان : دکتر محمد جواد فاطمی ، دکتر كاظمي ، دکتر راستی )

سخنرانی در سمینارهای داخلی :
 • تأثير پانسمان در ميزان عفونت زخم ، كنگره جراحان ، اصفهان 1377

 • بررسي بيماران با سرطان پوست مراجعه كننده به بيمارستان حضرت فاطمه (س) ، کنگره جامعه جراحان تهران سال 1378

 • پيوند پا ، سمينار بيماريها و ضايعات اندام تحتاني ، دانشگاه علوم پزشكي ايران سال 1379

 • زخمهاي وسيع اندام تحتاني ، كنگره ساليانه ارتوپدي ، دانشگاه تهران سال 1381

 • فلپ آزاد کراس پا ، سمينار انجمن جراجي پلاستيك و ترميمي ، تهران سال 1381

 • پيوند انگشت ، سمينار انجمن جراحي و پلاستيك و ترميمي ، تهران 1381

 • نتايج پيوند انگشت در منطقه 1و2 دست ، كنگره ارتوپدي ، دانشگاه تهران سال 1381

 • بازسازي پرينه و آلت تناسلي ، كنگره اورولوژي تهران ، سال 1382

 • بازسازي اندام تحتاني با فلپ هاي آزاد ، كنگره جامع جراحان تهران ، سال 1382

 • ترومبو را در درمان عمقي و ترومبو آمپولي ناشي از آن در بيماران جراحي پلاستيك کنگره جامعه چراحان تهران سال 1383

 • بررسي صدمات ناخن و دفورميتي آن در اثر تروما ، کنگره جامعه جراحان ، تهران 1383

 • فلپ راديال داراي حس براي بازسازي دست ، كنگره جامعه جراحان ، تهران 1385

 • فلپ هاي موضعي و منطقه اي در بازسازي دست ، كنگره جامعه جراحان ، تهران سال 1386

 • سوختگي دست ، كنگره جراحان دست ، دانشگاه علوم پزشكي همدان 1386

 • ترميم و گرافت عصب در اندام فوقاني ، كنفرانس جراحي دست ، كرمانشاه 1386

 • روش جديد در درمان فلج عصب فاشيال ، كنگره جامعه جراحان ، تهران 1386

شركت يا سخنراني در كنگره بين الملي :
 • دوره كرانيوفاشيال در سوئيس ، دسامبر 1380

 • روش جديددر پيوند انگشت ، كنگره جراحي ميكروسكوپي ، تایوان 1381

 • • فلپ آزاد كراس فوت ، كنگره جراحي ميكروسكوپي ، تایوان 1381

 • طويل كردن عصب در اندام فوقاني و تحتاني ، كنگره جراحي دست مجارستان 1384

 • دست بعنوان يك زبان جهاني ، كنگره جراحي دست مجارستان 1384

دریافت فایل
Design by Dr M.J Fatemi